top of page

Program lojalnościowy

Zdobywaj punkty i wymieniaj je na nagrody

 1. 01

  Zarejestruj się

  • Zarejestruj się na stronie, aby zacząć korzystać z programu lojalnościowego

 2. 02

  Zdobądź punkty

  • Zakup produktu

   Zdobądź 20 punktów

  • Rejestracja na stronie ePlannery

   Zdobądź 30 punktów

 3. 03

  Odbierz nagrody

  • Na 5

   30 punktów = Rabat 5% na wszystkie produkty w sklepie

  • Strzał w 10

   100 punktów = Rabat 10% na wszystkie produkty w sklepie

  • Love ePlannery

   200 punktów = Rabat 25% na wszystkie produkty w sklepie

Zrzut ekranu 2022-07-23 o 13.12.23.png
Zrzut ekranu 2022-07-23 o 13.12.39.png
Realistyczne plannery cyfrowe

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO 

 

 

§1. Postanowienia ogólne

 

1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady udziału w programie lojalnościowym, adresowanym do klientów Platformy Zakupowej www.eplanery.com Regulamin definiuje zasady przyznawania, wydawania, odejmowania, reklamowania i unieważniania punktów naliczanych w związku z zakupem produktów.

 

2. Program realizowany jest od dnia 01.10.2022 r. do odwołania, którego termin zostanie podany przez organizatora do wiadomości uczestników z co najmniej 3-miesięcznym wyprzedzeniem za pośrednictwem informacji umieszczonych na stronie internetowej Organizatora.

 

3. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej https://www.eplanery.com/loyalty

 

 

4. Dokonanie zakupu za pomocą zebranych punktów oznacza jednocześnie zapoznanie się z niniejszym regulaminem i jego akceptację.

 

5. Adres do korespondencji z organizatorem w sprawach związanych z programem, zwany dalej „adresem organizatora” jest następujący:  eplannery@gmail.com

 

§2. Definicje 

 

Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

 

1. Uczestnik – osoba posiadająca konto na Platformie Zakupowej pod adresem www.eplanery.com

 

2. Organizator - sklep internetowy ePlannery

 

3. Produkt – produkty oferowane przez Organizatora za pośrednictwem Platformy Zakupowej.

 

4. Program Lojalnościowy – program lojalnościowy skierowany do Uczestników, organizowany przez Organizatora zgodnie z niniejszym Regulaminem.

 

5. Punkty – punkty przyznawane Uczestnikowi biorącemu udział w Programie Lojalnościowym i umożliwiające otrzymanie nagrody na warunkach określonych w Regulaminie.

 

6. Platforma Zakupowa – sklep internetowy dostępny pod adresem www.eplanery.com za pośrednictwem której Uczestnicy mogą składać zamówienia na Produkty oraz brać udział w Programie Lojalnościowym. Dostęp do Platformy Zakupowej chroniony jest przez indywidualne login i hasło dla każdego Użytkownika. Za pośrednictwem konta w Platformie Zakupowej Uczestnik ma dostęp do aktualnej listy nagród wraz z ich wartością punktową, stanu konta punktowego oraz zasad Programu Lojalnościowego. Platforma Zakupowa pozwala również na złożenie zamówienia z wykorzystaniem nagrody w postaci kupnu rabatowego.

 

§3.  Warunki uczestnictwa w programie lojalnościowym

 

1. Udział w Programie Lojalnościowym jest nieodpłatny i całkowicie dobrowolny.

 

2. Program polega na przyznawaniu Punktów Uczestnikom, którzy dokonują zamówień Produktów poprzez Platformę Zakupową.

 

3. Uczestnik może przystąpić do Programu Lojalnościowego podczas zakładania konta na Platformie Zakupowej.

 

4. Uczestnik biorący udział w Programie Lojalnościowym obowiązany jest do podawania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Uczestnik obowiązany jest, w razie zmiany podanych danych, do ich aktualizacji.

 

§4. Warunki programu lojalnościowego, zasady przyznawania punktów

 

1. Podczas rejestracji na stronie www.eplanery.com Uczestnik otrzymuje 50 punktów.

 

2. Punkty przyznawane są także w zależności od wartości dokonanego zakupu - za każdy 1 zł wydany na zakup Uczestnik otrzymuje 1 Punkt.

 

3. Każdy Uczestnik ma możliwość po zalogowaniu się w Platformie Zakupowej sprawdzić ilość uzyskanych Punktów.

 

4. Punkty tracą ważność i nie mogą stanowić podstawy do żądania przez Uczestnika wydania nagrody, jeżeli w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia o zakończeniu Programu Lojalnościowego Uczestnik nie wykorzysta tych Punktów na zamówienie nagrody.

 

§5. Nagrody

 

1.  Przyznanie Uczestnikowi nagrody w Programie Lojalnościowym i określenie ich rodzaju uzależnione jest od ilości uzyskanych przez Uczestnika punktów w trakcie Programu i prawidłowego wykorzystania (wymiany) tych punktów w czasie trwania Programu.

2.  Zasady zdobywania punktów określono w module 02 „Zdobądź punty”

3. Obowiązująca i aktualna lista nagród z przypisaną im wartością punktową znajduje się w module 03 „Odbierz nagrody”.

 

​4. Po zebraniu odpowiedniej liczby Punktów, Uczestnik otrzymuję nagrodę w postaci kuponu uprawniającego do nabycia Produktów ze strony www.eplanery.com z odpowiednim rabatem. 

 

​5. Uczestnik otrzyma wtedy powiadomienie e-mail i będzie mógł zobaczyć nagrodę po zalogowaniu na swojej stronie „Moje nagrody”.

 

​6. Po kliknięciu „Zdobądź kupon” obok odpowiedniej nagrody, Uczestnik otrzymuje kod kuponu. Może skopiować ten kod i zastosować go przy kasie, aby uzyskać rabat na zakupione Produkty.

 

7. Uprawnienie do skorzystania z prawa przyznanego na mocy niniejszego Regulaminu nie może być przeniesione na osobę trzecią.

 

8. Stan ilości punktów uzyskanych przez Uczestnika jest umniejszany o wartość punktową wykorzystanych przez niego nagród.

 

9. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do żądania ekwiwalentu pieniężnego.

§6. Dane osobowe

 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.

 

2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu uczestnictwa w Programie Lojalnościowym.

 

3. Podstawą prawną przetwarzania danych jest Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 pkt. a RODO). Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w Programie Lojalnościowym.

 

4. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących przetwarzania przez nas danych osobowych mogą Państwo skontaktować się za pomocą adresu e-mail eplannery@lgmail.com

 

5. Przysługuje Państwu prawo do:

 

a) żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

 

b) wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych poprzez wysłanie maila na adres eplannery@gmail.com, cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

 

c) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych dotyczącej przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych. 

 

6. Państwa dane nie będą wykorzystywane do profilowania, ani podejmowania zautomatyzowanych decyzji.

§7. Warunki rezygnacji i wypowiedzenia programu lojalnościowego

 

Uczestnik może w każdej chwili i bez podania przyczyny zrezygnować z uczestnictwa w Programie Lojalnościowym poprzez przesłanie stosownego oświadczenia do Organizatora za pośrednictwem poczty elektronicznej. Rezygnacja następuje ze skutkiem natychmiastowym.

 

§8. Postępowanie reklamacyjne

 

1. Wszelkie reklamacje związane z Programem Lojalnościowym mogą być zgłaszane pocztą elektroniczną na adres e-mail Organizatora z tematem wiadomości „Reklamacja – Program Lojalnościowy”.

 

2. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie do 7 dni od ich otrzymania.

 

3. O sposobie rozstrzygnięcia reklamacji Organizator powiadomi osobę składającą reklamację pocztą elektroniczną.

 

4. Skorzystanie z procedury reklamacyjnej jest dobrowolne i nie wyłącza ani nie ogranicza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.

 

§9. Postanowienia końcowe

 

1. Przed przystąpieniem do Programu Lojalnościowego Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem.

 

2. Program Lojalnościowy nie jest grą losową, w szczególności: loterią fantową, loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, zakładem wzajemnym, ani żadną inną formą do której stosuje się przepisy ustawy z 19.11.2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540, z późn. zm.).

 

3. Zasady Programu Lojalnościowego określa Regulamin oraz – w zakresie nieuregulowanym powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

Zrzut ekranu 2022-07-23 o 13.12.23.png
bottom of page