top of page

REGULAMIN SKLEPU

§ 1

Postanowienia wstępne

 1.  Sklep internetowy ePlannery, dostępny pod adresem internetowym www.eplanery.com, prowadzony jest przez Danutę 

      Grzechnik, adres e-mail eplannery@gmail.com

 2.  Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady i tryb zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na

      odległość za pośrednictwem Sklepu.

§ 2

Definicje

 1.  Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany 

      bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 2.  Sprzedawca – ePlannery Danuta Grzechnik

 3.  Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

 4.  Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.eplanery.com

 5.  Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na       

      odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej 

      liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

 6.  Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.

 7.  Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia

      Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

 8.  Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego

      Zamówieniach w Sklepie.

 9.  Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

10. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności

      poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

11. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje

      możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

12. Produkt - dostępna w Sklepie treść cyfrowa niezapisana na nośniku materialnym, przeznaczona do pobrania oraz odtworzenia 

      na urządzeniu końcowym Klienta, będąca cyfrową postacią utworów w rozumieniu przepisów dotyczących prawa własności

      intelektualnej będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

13. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu

      internetowego.

 

§ 3

Kontakt ze Sklepem

 

 1.  Adres Sprzedawcy: www.eplanery.com

 2.  Adres e-mail Sprzedawcy: eplannery@gmail.com

 3.  Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów podanych w niniejszym paragrafie.

§ 4

Wymagania techniczne

 Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na produkty niezbędne są:

 a.  urządzenie z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową,

 b.  aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

 c.  włączona obsługa plików cookies.

 

§ 5

Informacje ogólne

 1.  Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w

      funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu

      internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

 2.  Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące 

      się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie

      niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

 3.  Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto.

 

 

§ 6

Zakładanie Konta w Sklepie

 

 1.  Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: imię i

      nazwisko, adres e-mail.

 2.  Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

 3.  Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

 4.  Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto

      poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej  na

      adres podany w §3.

 

§ 7

Zasady składania Zamówienia

 

 W celu złożenia Zamówienia należy:

  1.  zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);

  2.  wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”;

  3.  zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;

  4.  jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji - wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych 

      odbiorcy Zamówienia,

  5.  kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,

  6.  wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym   

       terminie.

 

§ 8

Rodzaje płatności

​​

 Rodzaje płatności:

 a.   przelew na konto Sprzedawcy.

 b.  BLIK

 

 

§ 9

Umowa sprzedaży

 

 1.  Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za

      pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.

 2.  Po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca przesyła Klientowi drogą elektroniczną na podany w trakcie składania zamówienia

      adres poczty elektronicznej oświadczenie o przyjęciu zamówienia stanowiące równocześnie jego potwierdzenie. Z chwilą 

      otrzymania wiadomości przez Klienta dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

 3.  W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 5 dni

      kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

 4.  Wiadomość potwierdzająca zamówienie zawiera ustalone warunki umowy sprzedaży, a w szczególności rodzaj zamówionego 

      Produktu, całkowitą cenę do zapłaty oraz wysokością przyznanych rabatów (o ile dotyczy).

§ 10

Realizacja zamówienia

 Realizacja zamówienia odbywa się:

 a.  poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta podczas składania zamówienia linku do pobrania 

      Produktu i zapisanie go na urządzeniu końcowym.

§ 11

Prawo odstąpienia od umowy

 

 Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadku Umowy Sprzedaży:

 a.  w której przedmiotem świadczenia jest produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Kupującego 

      uprzywilejowanego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

 b.  o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za          wyraźną zgodą Kupującego po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

§ 12

Reklamacja

 

  W przypadku treści cyfrowych nie obowiązuje postępowanie reklamacyjne.

 

§ 13

Dane osobowe w Sklepie internetowym

 

 1.  Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

 2.  Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są tylko w celu 

      realizacji  Umowy Sprzedaży.

 3.  W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych Administrator udostępnia

      zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

 4.  Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

 5.  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych

      niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

 

§ 14

Prawa autorskie

 1.  Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.eplanery.com są własnością ePlannery.

 2.  Wykorzystywanie tych treści bez pisemnej zgody Sprzedawcy skutkuje odpowiedzialnością cywilną oraz karną.

 3.  Zakupione produkty przeznaczone są do użytku osobistego i nie mogą być odsprzedawane, rozpowszechniane, przetwarzane

      ani używane do jakichkolwiek celów komercyjnych.

§15

Postanowienia końcowe

 

 1.  Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

 2.  Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, 

      zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego

      Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

 3.  W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa 

      polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach

      konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

 4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może

     złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem 

     http://ec.europa.eu/consumers/odr/

bottom of page